Skip to content

Important Notice: Beware of Scammers Impersonating Mobiz International

වැදගත් දැනුම්දීම: Mobiz International Pvt Ltd ලෙස පෙනී සිටින වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න.

හිතවත් වටිනා ගනුදෙනුකරුවන්, හවුල්කරුවන් සහ මහජනතාව වෙත කරන දැනුම් දීම,

අපගේ අවධානයට ලක්ව ඇති අදාළ තත්වයක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට අපි මෙසේ ලියන්නෙමු. “Mobiz International” යන නම ව්‍යාජ ලෙස භාවිතා කරමින් වංචනික ක්‍රියා සිදුකරන පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් සිටින බව අපගේ අවධානයට ලක්ව ඇත.
මෙම වංචාකරුවන් දැනට YouTube සබ්ස්ක්‍රයිබ් කිරීම්, ශ්‍රේණිගත කිරීම් ( රේටින්ග් සහ ලයික් කිරීම්) සහ ඒ හා සමාන ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ රැවටිලිකාර යෝජනා ක්‍රමයක් සඳහා පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අපගේ පිළිගත් නම අනිසි ලෙස භාවිතා කරන බව අපට වාර්තා වී ඇත.
නීත්‍යානුකූල ලියාපදිංචි පෞද්ගලික වෙබ් නිර්මාණ සමාගමක් වන Mobiz International Private Limited මෙම ක්‍රියාකාරකම් සමඟ කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධ වී හෝ අනුමත හෝ නොකරන බව අපට පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍යය.

කලින් කලට එන මෙම වංචනික උපක්‍රමවලට ගොදුරු නොවී සිටීමට කරුණාකර ප්‍රවේශම් වන්න. කිසි විට තහවුරු කර නොගත් පාර්ශව වෙතට මුදල් ලබා දීම හෝ තම පුද්ගලික තොරතුරු ලබා දීම සිදු නොකරන්න.

මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් මෙන්න:

 

අපගේ නිල සන්නිවේදන මාර්ග:

Mobiz International සන්නිවේදනය කරන්නේ අපගේ ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය ( https://www.joomlasrilanka.com ) සහ සහෝදර වෙබ් අඩවි ( www.mobiz.lk ) සහ www.lankawebsites.com ), නිල ඊමේල් ලිපින, දුරකතන අංක සහ නිල සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් ඇතුළුව නිල නාලිකා මගින් පමණි. එසේ නොවන සෑම සන්නිවේදනයක්ම සැකසහිත ලෙස සලකන්න. මෙම තොරතුරු අප ප්‍රධාන වෙබ් අඩවියේ පැහැදිලිව දක්වා ඇත. කිසිවිට අප පිටරට අංක වලින් අහඹු ලෙස පුද්ගලයින් අමතා රැකියා යෝජනා කරන්නේද නැත.

YouTube බැඳීම් යෝජනා ක්‍රමවලට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත:

Mobiz International යනු වෘත්තීය වෙබ් නිර්මාණ සමාගමක් වන අතර YouTube දායකත්වයන්, ශ්‍රේණිගත කිරීම් හෝ ඒ හා සමාන ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ කිසිදු ක්‍රියාකාරකමකට හෝ ඒසඳහා ගෙවීම් කිරීමට හෝ කිසි ලෙස සම්බන්ධ නොවේ. වෙනත් ආකාරයකින් යෝජනා කරන ඕනෑම දෙයක් අසත්‍ය වන අතර සැකයෙන් යුතුව සැලකිය යුතුය. අපගේ සේවා අප වෙබ් අඩවියේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත.

සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කරන්න:

අපගේ නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම්වලට නොගැලපෙන අයුරින් “Mobiz International” යන නම භාවිතා කරමින් කිසියම් සැක කටයුතු සන්නිවේදනයක් හෝ ක්‍රියාකාරකම් ඔබට හමු වුවහොත්, කරුණාකර එය වහාම අප වෙත වාර්තා කරන්න. අපගේ නම අවභාවිත කිරීමට උත්සාහ කරන අයට එරෙහිව කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඔබගේ සහාය අපට උපකාර කරයි.

අපි මෙම කාරණය බැරෑරුම් ලෙස සලකන අතර ගැටලුව විසඳීමට ක්රියාකාරීව කටයුතු කරමින් සිටිමු. Mobiz International හි විශ්වාසනීය භාවය පවත්වා ගැනීමට අප උත්සාහ කරන අතර ඔබගේ අඛණ්ඩ විශ්වාසය සහ සහයෝගය අපි අගය කරමු. ඔබගේ අවධානයට සහ සහයෝගයට ස්තූතියි.
අවංකව,

කළමණාකාරීත්වය
Mobiz International Pvt Ltd
+94773852227

Important Notice: Beware of Scammers Impersonating Mobiz International Pvt Ltd.

Dear Valued Clients, Partners, and Members of the Public,

We hope this message finds you well. We are writing to inform you of a concerning situation that has come to our attention. It has come to our notice that there are individuals or groups falsely using the name “Mobiz International” in connection with fraudulent activities.

These scammers are currently involved in a scam that misuses our reputable name to recruit individuals for a deceptive scheme related to YouTube subscriptions, ratings, and similar activities. We want to make it explicitly clear that Mobiz International, the legitimate web design company, is in no way associated with or endorsing such activities.

Please be cautious and vigilant to avoid falling victim to these fraudulent schemes. Here are a few key points to keep in mind:

Legitimate Communication Channels:

Mobiz International only communicates through official channels, including our website ( https://www.joomlasrilanka.com ) and sister websites ( www.mobiz.lk ) and www.lankawebsites.com , official email addresses, and official social media accounts. Be skeptical of any communication from sources claiming to represent Mobiz International if it does not originate from these official channels.

No Involvement in YouTube Engagement Schemes:

Mobiz International is a professional web design company and is not involved in any activities related to YouTube subscriptions, ratings, or similar engagements. Any claims suggesting otherwise are false and should be treated with suspicion.

Report Suspicious Activity:

If you come across any suspicious communication or activities using the name “Mobiz International” in a manner inconsistent with our legitimate business operations, please report it to us immediately. Your assistance helps us take swift action against those attempting to misuse our name.

We take this matter seriously and are actively working to address the issue. We appreciate your continued trust and support as we strive to maintain the integrity of Mobiz International.

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,

The Management
Mobiz International Pvt Ltd
+94773852227

2023 11 27

This section is under construction : 

Important Notice: Beware of Scammers Impersonating Mobiz International Pvt Ltd.

Dear Valued Clients, Partners, and Members of the Public,

We hope this message finds you well. We are writing to inform you of a concerning situation that has come to our attention. It has come to our notice that there are individuals or groups falsely using the name “Mobiz International” in connection with fraudulent activities.

These scammers are currently involved in a scam that misuses our reputable name to recruit individuals for a deceptive scheme related to YouTube subscriptions, ratings, and similar activities. We want to make it explicitly clear that Mobiz International, the legitimate web design company, is in no way associated with or endorsing such activities.

Please be cautious and vigilant to avoid falling victim to these fraudulent schemes. Here are a few key points to keep in mind:

Legitimate Communication Channels:

Mobiz International only communicates through official channels, including our website ( https://www.joomlasrilanka.com ) and sister websites ( www.mobiz.lk ) and www.lankawebsites.com , official email addresses, and official social media accounts. Be skeptical of any communication from sources claiming to represent Mobiz International if it does not originate from these official channels.

No Involvement in YouTube Engagement Schemes:

Mobiz International is a professional web design company and is not involved in any activities related to YouTube subscriptions, ratings, or similar engagements. Any claims suggesting otherwise are false and should be treated with suspicion.

Report Suspicious Activity:

If you come across any suspicious communication or activities using the name “Mobiz International” in a manner inconsistent with our legitimate business operations, please report it to us immediately. Your assistance helps us take swift action against those attempting to misuse our name.

We take this matter seriously and are actively working to address the issue. We appreciate your continued trust and support as we strive to maintain the integrity of Mobiz International.

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,

The Management
Mobiz International Pvt Ltd
+94773852227

2023 11 27

Sri Lanka

About Domain

www.joomlasrilanka.com is owned and operated by Mobiz International PVT LTD. Joomla trademark is used under limited permission granted by Joomla project.

Read More

Affiliations / Partners

© 2024 Mobiz International (Pvt) Ltd. All rights reserved | Web design and development company in Sri Lanka